sharepaidi

ตะวันเลียตูด - The Richman Toy

admin 14 พ.ย. 2017 - 51 views

ไก่ขันอาทิตย์ส่อง หมู่ดอกไม้บาน ตะวันเลียตูด
เหล่านกการ้องกู่ ดูดูซิดู ตะวันเลียตูด

เช้าเบิ่งนภาลืมตาออกตามฝันเริงใจ
จะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่รีบทำ

อย่าช้ามัวนอนกรนก่อนอาทิตย์ลับลา
โปรดจงลุกขึ้นมาทำ

ไก่ขันอาทิตย์ส่อง หมู่ดอกไม้บาน ตะวันเลียตูด
เหล่านกการ้องกู่ ดูดูซิดู ตะวันเลียตูด

งัวงัวเงียมัวอย่ามัวงอแง งัวงัวเงียมัวอย่ามัวงุ่นง่าน
งัวงัวเงียมัวอย่ามัวงอแง งัวงัวเงียมัวอย่ามัวงุ่นง่าน

ไก่ขันอาทิตย์ส่อง หมู่ดอกไม้บาน ตะวันเลียตูด
เหล่านกการ้องกู่ ดูดูซิดู ตะวันเลียตูด

ไก่ขันอาทิตย์ส่อง หมู่ดอกไม้บาน ตะวันเลียตูด
เหล่านกการ้องกู่ ดูดูซิดู ตะวันเลียตูด